Hållbarhetsredovisning

Vad är en hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning är en dokumentation som illustrerar hur en organisation tar ansvar för sina påverkningar på sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter av hållbarhet.

Innehållet i en sådan redovisning varierar naturligtvis beroende på organisationens specifika verksamhet, storlek, bransch och övergripande mål.

Hur gör man?

Genom att genomgående rapportera och kommunicera sina insatser inom hållbarhetsområdet strävar organisationen efter att öppet och transparent dela med sig av sitt engagemang och sina framsteg mot hållbarhetsmål.

Denna form av redovisning fungerar som ett verktyg för att främja ansvarstagande och hållbarhet inom företag och organisationer.

Vem måste redovisa detta?

Företag som bedriver verksamhet som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken är skyldiga att alltid rapportera om hur deras verksamhet påverkar den yttre miljön.

Denna information, som täcker lagens minimikrav, kan kompletteras med ytterligare hållbarhetsuppgifter. Dessa tilläggsuppgifter kan antingen inkluderas i huvuddelen av företagets framvagn eller i en separat rapport som är fristående från den vanliga årsredovisningen.

Genom att lämna sådan hållbarhetsinformation strävar företaget efter att inte bara uppfylla sina rättsliga skyldigheter utan också att öka öppenheten kring och medvetenheten om sina hållbarhetsinsatser. Detta ger intressenter och allmänheten möjlighet att få en mer detaljerad och djupgående förståelse av företagets ansvarstagande gentemot miljön.

Varför ska man ha en hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsredovisningen handlar om ett ansvarstagande för både miljömässiga och sociala frågor.

De närmsta åren kommer nämligen lagarna kring hållbarhetsplaner skärpas.

Det innebär att krav på en godkänd och fungerande hållbarhetsplan kommer att ställas på både små och stora företag från beställare av varor och tjänster.

På Elite har vi gjort vår hållbarhetsredovisning. (Klappar oss själva på axeln lite faktiskt). Klicka på bilden för att läsa vår egna hållbarhetsredovisning.

Om du vill, hjälper vi gärna dig med din hållbarhetsredovisning!

För att säkerställa att du är ordentligt förberedd och klar när lagstiftningen träder i kraft, är det viktigt att ta tid att förstå de specifika kraven och åtgärder som behöver genomföras.

Lyft luren, eller skriv en rad, så berättar vi mer om hur det går till och vad du behöver göra.

Genom att samarbeta tillsammans kan vi effektivt arbeta mot en hållbarare framtid och säkerställa att ditt företag anpassar sig smidigt och framgångsrikt till de nya kraven och förväntningarna. 

Låt oss jobba på tillsammans mot en hållbarare framtid!

Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisning wellfish logga

wellfish.se
goclimate.com
nsrs.eu

Upptäck vår hållbarhetsredovisning som följer lag och protokoll, inklusive framtidens krav enligt CSRD. Vi bygger på GRI och NSRS för att ge insikter i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Wellfish går bortom kraven genom att inkludera jämställdhet och barns rättigheter. Vi anpassar oss till bransch och betonar att hållbarhet är mångfacetterat. Välkommen att utforska vår rapport för en djupare förståelse av vårt engagemang.